Perfume Dusting Powder

Vintage NOS Carolna Herrera New York Perfumed Dusting Powder 4.4 oz SEALED

Vintage NOS Carolna Herrera New York Perfumed Dusting Powder 4.4 oz SEALED
Vintage NOS Carolna Herrera New York Perfumed Dusting Powder 4.4 oz SEALED
Vintage NOS Carolna Herrera New York Perfumed Dusting Powder 4.4 oz SEALED
Vintage NOS Carolna Herrera New York Perfumed Dusting Powder 4.4 oz SEALED

Vintage NOS Carolna Herrera New York Perfumed Dusting Powder 4.4 oz SEALED
Vintage NOS Carolna Herrera New York Perfumed Dusting Powder 4.4 oz SEALED.
Vintage NOS Carolna Herrera New York Perfumed Dusting Powder 4.4 oz SEALED