Perfume Dusting Powder

SHALIMAR Guerlain Paris PERFUMED DUSTING POWDER 4.4oz Discontinued

SHALIMAR Guerlain Paris PERFUMED DUSTING POWDER 4.4oz Discontinued
SHALIMAR Guerlain Paris PERFUMED DUSTING POWDER 4.4oz Discontinued
SHALIMAR Guerlain Paris PERFUMED DUSTING POWDER 4.4oz Discontinued

SHALIMAR Guerlain Paris PERFUMED DUSTING POWDER 4.4oz Discontinued
SHALIMAR Guerlain Paris PERFUMED DUSTING POWDER 4.4oz Discontinued.
SHALIMAR Guerlain Paris PERFUMED DUSTING POWDER 4.4oz Discontinued